Set future

Futureproof talentmanagement

Talent aantrekken, behouden en ontwikkelen is een actueel onderwerp. Rob van den Berg schreef er vorig jaar een boek over: Futureproof talentmanagement, met als ondertitel ‘naar een vernieuwing van HRM’. Veelbelovend en voor mij interessant om op te reflecteren in relatie tot onze talent pool van supply chain professionals die door klanten als flexibele schil worden ingezet.

De schrijver deelt verwachtingen ten aanzien van lijnmanagers, HR en de talenten zelf. De VUCA-wereld waar we vandaag de dag in leven betekent dat de hoge mate van onzekerheid en complexiteit tot veel veranderingen leidt, waarbij het ook niet helder is hoe die veranderingen gaan en waar ze toe leiden. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Het vraagt van een organisatie een ander perspectief en van een medewerker meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Loskomen van de traditionele beoordelingscyclus

In het boek wordt gepleit om los te komen van de traditionele beoordelingscyclus waarin prestaties centraal staan. Belangrijker is om met talenten in dialoog te gaan hoe zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit heeft een natuurlijk spanningsveld met de verantwoordelijkheid van de lijnmanager die gebaat is dat de medewerkers op kortere termijn prestaties leveren. Organisatieadviseur Annemarie Mars wordt aangehaald. Op basis van onderzoek concludeert zij dat de coachende manager niet samengaat met organisaties waar door ‘boven’ wordt afgerekend op de prestaties van het team.

Rob van den Berg stelt dat dit kan worden opgelost door medewerkers vrij te laten een coach te kiezen om support te bieden bij zijn of haar ontwikkeling. Dat betreft vakinhoudelijke ontwikkeling op de langere termijn en een bredere oriëntatie op de gewenste ontwikkeling. Hij noemt deze persoon een development coach. Bij voorkeur zouden deze van buitenaf worden ingezet.

Talentontwikkeling

Na het lezen van het boek is mijn conclusie dat het voor lijnmanagers en HR goed is om open te staan voor talenten van buitenaf. Deze talenten worden door de lijnmanager primair afgerekend op de prestaties, en door de coach uitgedaagd in hun ontwikkeling. En voor talenten zelf, en zeker bij starters, is het goed om extra aandacht te vragen voor hun eigen ontwikkeling. Zeker starters hebben vaak nog een blinde vlek ten aanzien van hun eigen talenten, omdat ze als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Talenten zullen voor hun ontwikkeling zelf initiatief moeten nemen om tijdig en weloverwogen loopbaankeuzes te maken en te werken aan veranderingen daarin. “You are the owner of your own destiny”, de vaak aangehaalde quote van Napoleon Hill, past zeker bij talentmanagement. De inbreng van anderen is nuttig bij het ontdekken van je eigen talenten. In het boek wordt gerefereerd naar het Johari Window, een kwadrant waarin talenten worden ingedeeld op twee assen, (on)bekend bij anderen, en (on)bekend bij jezelf.

Johari Window

Externe schil evalueren

Over het functioneren van zijn HR-collega’s merkt Rob van den Berg op dat twijfels over HR-afdelingen in veel organisaties diep geworteld zijn. HR zou te operationeel zijn, te administratief, te veel gericht zijn op de eigen functie en te ver afstaan van het primaire proces, waardoor ze te weinig waarde toevoegt aan de business.

HR zou bij talent reviews ook de externe schil mee moeten evalueren. En bedrijven zouden vaker talenten moeten delen met andere bedrijven. Het zou bedrijven flexibeler en wendbaarder maken.

Flexibele schil
Flexibele schil. Bron: EU match 2023.

De kracht van een externe flexibele schil

Een goede coach kan de hard en soft skills goed koppelen aan de behoefte van de organisatie en de gewenste ontwikkeling tot een waardevolle medewerker in het huidige VUCA speelveld. Vanuit Set zijn diverse trainees uitgestroomd op mooie (management) posities bij klanten. Dat bewijst de potentiële kracht van een flexibele schil. In het licht van de uitdagingen waar bedrijven mee worden geconfronteerd kan hier vaker bewuster voor gekozen worden. En dat is voor HR een kans om meer waarde toe te voegen aan de business.

Meer lezen over dit onderwerp:

 

Klik hier om meer interessante artikelen te lezen.

Doorzoek deze website